KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PARTY” SP. Z O.O. 36-130 RANIŻÓW  UL. ZAGRODY 11 NIP: 8141690198 REGON: 38277497800000 NR KONTA do wpłat : 69 1090 2750 0000 0001 4213 0792 lub  42 1050 1562 1000 0090 8090 0302 (dalej: Party lub Administrator)

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PARTY, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@biurorachunkowe-ranizow.pl .pl  bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres podany w pkt.1

3) Administrator danych osobowych – PARTY - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PARTY  art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • zawarcia umowy cywilnoprawnej, a następnie w celu jej wykonania art. 6 ust. 1 lit. b RODO (m.in. w celu zawarcia z PARTY umowy o świadczenie usług oferowanych przez PARTY  i wykonania zawartej z PARTY umowy) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m.in. ZUS, URZĄD SKARBOWY.
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PARTY przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PARTY
 • nasi pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, osobom upoważnionym np. adwokatowi w sytuacji dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz 5, z uwzględnieniem okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podstawą jest art. 70 pkt. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997r. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu/spraw, a w przypadku wielu postępowań od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
 • są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
 • na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez PARTYPani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:

 • listownie na adres korespondencyjny ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych PARTY ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości lub ograniczona możliwość : zawarcia umowy na świadczenie usług świadczonych  przez PARTY, załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym pismem, wnioskiem, żądaniem, skargą.

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zakres przetwarzania danych osobowych: Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe.

Państwa dane nie będą przetwarzane przez firmy oraz osoby trzecie za wyjątkiem firm transportowych oraz producenta. Dane te niezbędne są do przesłania towaru do klienta oraz ewentualnej naprawy lub reklamacji.

To top

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password